Δραστηριότητες / Μετρήσεις Σωματιδιακού Φορτίου / HEPA integrity test / Μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου / Clean room validation / HEPA integrity test

Μετρήσεις σωματιδιακού φορτίου / Clean room validation / HEPA integrity test
Περιγραφή Δραστηριότητας

Η λειτουργία ενός Clean Room προϋποθέτει την περιοδική διαπίστευση του χώρου βάση προτύπων και προδιαγραφών ISO14644 και EU GMP.

Η AAF παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες εκτελούνται με διαπιστευμένα όργανα. Στο τέλος κάθε εργασίας παραδίδεται σχετικό πρωτόκολλο μετρήσεων και πιστοποίησης καθαρότητας χώρου ή διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Μέτρηση σωματιδιακού φορτίου
  • Μέτρηση διαφορικών πιέσεων χώρων
  • Μέτρηση παροχής και εναλλαγών αέρα στο χώρο
  • Μέτρηση ταχύτητας αέρα φίλτρων και κατανομής αέρα φίλτρων
  • HEPA filter integrity test
  • Recovery test
  • Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας, θορύβου