Δραστηριότητες / Καθαρισμός Αεραγωγών / Καθαρισμός αεραγωγών

Καθαρισμός αεραγωγών
Περιγραφή Δραστηριότητας

Ο καθαρισμός αεραγωγών απαιτείται κατά περιοδικά διαστήματα, ειδικά σε χώρους υγιεινής ή απαιτητικά περιβάλλοντα όπως νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακοβιομηχανίες, εστιατόρια/κουζίνες κ.α.

Με μηχανικά (ρομπότ) και χημικά (απολυμαντικά) μέσα γίνεται εσωτερικός καθαρισμός των αεραγωγών κλιματισμού – εξαερισμού με αποτέλεσμα την απαλοιφή πιθανών εστιών μόλυνσης, εξάλειψη πιθανών εστιών κακοσμίας και την βελτίωση της ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου (IAQ). Ειδικότερα για τις κουζίνες ο καθαρισμός αεραγωγών αποκλείει το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

Χρησιμοποιείται σύγχρονος εξοπλισμός όπως ROBOT καθαρισμού πολλαπλών εφαρμογών, μηχανικές περιστρεφόμενες βούρτσες, μηχανήματα υψηλής αναρρόφησης επικαθήσεων, αερόβουρτσες διαφόρων εφαρμογών υψηλής πίεσης και συσκευές εκνέφωσης (FOGGERS).

Όλες οι εργασίες όσο και ο εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού Αμερικάνικου οργανισμού NADCA, τον οποίο ακολουθεί και η ΕΕ.